ഭരണസമിതി

ഭരണസമിതി

ഡോ. എസ്.കെ. വസന്തന്‍

ഡോ. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി

ഡോ. എം.കെ. ബാബു

ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയര്‍

Ex Officio Members

Smt. C.V. Subaida (President, Edapal Grama Panchayath)

Sri. V.R. Prem Kumar, IAS ( District Collector, Malappuram)

Dr. K. T. Jaleel (MLA)

Sri. E.T. Muhammed Basheer (MP)