മഹാകവി അക്കിത്തം നവതി ആഘോഷം 2016

മഹാകവി അക്കിത്തം
നവതി ആഘോഷം

2016 ഏപ്രില്‍ 3 ഞായറാഴ്ച
കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയം, തൃശ്ശൂര്‍. 

ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം...