വള്ളത്തോള്‍ക്കവിതാപഠനശിബിരം

കേരളകലാമണ്ഡലം സര്‍വകലാശാല വള്ളത്തോള്‍ ചെയറിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍

2016 മെയ് 6, 7, 8 തിയ്യതികളിലായി വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠത്തില്‍വെച്ച് നടന്ന വള്ളത്തോള്‍ക്കവിതാപഠനശിബിരം