• ജ്യോതിഭാഷ വ്യവഹാരപഗ്രഥനം

  പലവക

  ജ്യോതിഭാഷ വ്യവഹാരപഗ്രഥനം
  by ഡോ.മിനി ഏബ്രഹാം

  ...

  Rs.500 Order Now

 • അറിഞ്ഞതിൽ പാതി

  പലവക

  അറിഞ്ഞതിൽ പാതി
  by റോയ്മാത്യു.എം

  ...

  Rs.120 Order Now

 • ആറന്മുള ഐതിഹ്യവും ചരിത്രസത്യങ്ങളും

  ചരിത്രം

  ആറന്മുള ഐതിഹ്യവും ചരിത്രസത്യങ്ങളും
  by ശ്രീരംഗനാഥൻ.കെ.വി

  ...

  Rs.700 Order Now

 • മണിപ്രവാളം : സിദ്ധാന്തം ചരിതം പ്രയോഗം

  ഭാഷാശാസ്ത്രം

  മണിപ്രവാളം : സിദ്ധാന്തം ചരിതം പ്രയോഗം
  by ഡോ.ദിലീപ്കുമാർ.കെ.വി

  ...

  Rs.70 Order Now

 • വേദാർത്ഥവിചിന്തനം നവ്യമാനങ്ങൾ

  വൈദികസാഹിത്യപഠനം

  വേദാർത്ഥവിചിന്തനം നവ്യമാനങ്ങൾ
  by കെ.എ.രവീന്ദ്രൻ (പ്രസാധനം)

  ...

  Rs.200 Order Now

 • ആധുനികമലയാളകവിതയിലെ ബിംബകല്പന

  ഭാഷാശാസ്ത്രം

  ആധുനികമലയാളകവിതയിലെ ബിംബകല്പന
  by ഡോ.പി.ഐ.രാധ

  ...

  Rs.400 Order Now

 • ക്ലസ്സിക്കൽ കലകളുടെ വികാസപരിണാമങ്ങൾ ആധുനികസമീപനം

  പലവക

  ക്ലസ്സിക്കൽ കലകളുടെ വികാസപരിണാമങ്ങൾ ആധുനികസമീപനം
  by ഏറ്റുമാനൂര് പി. കണ്ണൻ (എഡിറ്റർ)

  ...

  Rs.100 Order Now

 • അപ്പത്ത് അടീരിയുടെ ആത്മകഥ

  ജീവചരിത്രം

  അപ്പത്ത് അടീരിയുടെ ആത്മകഥ
  by ഡോ. വി.വി.ഹരിദാസ് (ആമുഖപഠനം)

  ...

  Rs.70 Order Now

 • മാരാരുടെ വിമർശനം വഴിയും പൊരുളും

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  മാരാരുടെ വിമർശനം വഴിയും പൊരുളും
  by ഡോ .ഇ .എം.സുരാജ

  ...

  Rs.40 Order Now

 • മലയാളത്തിലെ രാമകഥാപഠനങ്ങൾ

  പലവക

  മലയാളത്തിലെ രാമകഥാപഠനങ്ങൾ
  by ഡോ. ബിജി ബാലകൃഷ്ണൻ

  രാമകഥപോലെ പ്രചാരവും പ്രശസ്തിയും കൈവരിച്ചതും ആഖ്യാനതലത്തിലെ വൈവിദ്യം കൊണ്ട് വൈചിത്ര്യ മാ...

  Rs.180 Order Now