• രസാനുഭവത്തിന്റെ പ്രത്യഭിജ്ഞ (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 5)

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  രസാനുഭവത്തിന്റെ പ്രത്യഭിജ്ഞ (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 5)
  by കെ.കെ. സുന്ദരേശന്‍

  ഭാരതീയലാവണ്യസിദ്ധാന്തപദ്ധതിയില്‍ ഒരുപാട്‌ വഴികാട്ടികള്‍ നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്‌; വഴികളും

  Rs.18 Order Now

 • വക്രോക്തിയുടെ വൈചിത്ര്യങ്ങള്‍ (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി-2)

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  വക്രോക്തിയുടെ വൈചിത്ര്യങ്ങള്‍ (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി-2)
  by ചാത്തനാത്ത്‌ അച്യുതനുണ്ണി

  സാമാന്യവ്യവഹാരഭാഷയില്‍നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമാണ്‌ സാഹിത്യഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യരഹസ്യമെന്നും രൂ

  Rs.30 Order Now

 • പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയും തത്ത്വചിന്തയും

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയും തത്ത്വചിന്തയും
  by ഡോ. പി. ഉഷ

  പൂന്താനംനമ്പൂതിരി കവിതയിലൂടെ ആത്മാലാപനം നടത്തിയത്‌, താന്‍ ആകുണ്‌ഠമാസ്വദിച്ച ഭക്തിയുടെ അ

  Rs.65 Order Now

 • കവികണ്‌ഠാഭരണം

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  കവികണ്‌ഠാഭരണം
  by പഠനം, പരിഭാഷ: ചാത്തനാത്ത്‌ അച്യുതനുണ്ണി

  ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ സംസ്‌കൃതസാഹിത്യമീമാംസാഗ്രന്ഥം. കാവ്യരചനാതത്ത്വങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന കവി

  Rs.80 Order Now

 • അലങ്കാരശാസ്‌ത്രശബ്ദാവലി

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  അലങ്കാരശാസ്‌ത്രശബ്ദാവലി
  by കെ.വി. ദിലീപ്‌കുമാര്‍

  ഭാരതീയസാഹിത്യദര്‍ശനത്തിലെ സുപ്രധാനസങ്കല്‌പനങ്ങള്‍ വിശദീകരിയ്‌ക്കുന്ന പദസൂചിക. മലയാളത്ത

  Rs.20 Order Now

 • അഭിനവപ്രതിഭ

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  അഭിനവപ്രതിഭ
  by എം.പി. ശങ്കുണ്ണിനായര്‍

  ക്രി.വ. 10-11 നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ കാശ്‌മീരില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അഭിനവഗുപ്‌തന്‍ പ്രത്യഭിജ്ഞ

  Rs.8 Order Now

 • അലങ്കാരസംക്ഷേപം

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  അലങ്കാരസംക്ഷേപം
  by വിവര്‍ത്തനം, വ്യാഖ്യാനം: എസ്‌. നാരായണന്‍

  മണിപ്രവാളസാഹിത്യത്തെ ആധാരമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട പ്രാചീനമായ അലങ്കാരശാസ്‌ത്രം. സാഹിത്യചരിത്

  Rs.12 Order Now

 • രീതിദര്‍ശനം

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  രീതിദര്‍ശനം
  by ചാത്തനാത്ത്‌ അച്യുതനുണ്ണി

  സാഹിത്യത്തിലെ രീതിയെക്കുറിച്ച്‌ പ്രാചീനഭാരതീയചിന്തകന്മാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളു

  Rs.70 Order Now

 • ഭാരതീയസാഹിത്യദര്‍ശനം

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  ഭാരതീയസാഹിത്യദര്‍ശനം
  by ചാത്തനാത്ത്‌ അച്യുതനുണ്ണി

  സാഹിത്യത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പ്രാചീനഭാരതീയചിന്തകന്മാര്‍ സംസ്‌കൃതഭാഷയിലെഴുതി

  Rs.235 Order Now

 • വക്രോക്തിജീവിതം രാജാനകകുന്തകന്‍

  സാഹിത്യശാസ്ത്രം

  വക്രോക്തിജീവിതം രാജാനകകുന്തകന്‍
  by പഠനം, പരിഭാഷ: പ്രൊഫ. ചാത്തനാത്ത്‌ അച്യുതനുണ്ണി

  സാഹിത്യത്തിന്റെ ചൈതന്യസാരം ഉക്തിവൈചിത്ര്യം ആണെന്ന്‌ സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന രാജാനകകുന്തകന്റെ (

  Rs.500 Order Now