• എന്‍.വി. യുടെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനം

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  എന്‍.വി. യുടെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനം
  by പ്രസാധനം: പ്രൊഫ. കെ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍

  സാഹിത്യപത്രപ്രവര്‍ത്തനവും വാര്‍ത്താപത്രപ്രവര്‍ത്തനവും അന്യോന്യസംബദ്ധങ്ങളും പരസ്പരാശ്രി...

  Rs.90 Order Now

 • വിദ്വാന്‍ സി.എസ്. നായരുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  വിദ്വാന്‍ സി.എസ്. നായരുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍
  by വിദ്വാന്‍ സി.എസ്. നായരുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍

  മലയാളവിമര്‍ശനത്തിന്‍റെ ശൈശവദശയില്‍
  പാരമ്പര്യത്തെയും ആധുനികതയെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
  ...

  Rs.550 Order Now

 • ഉറൂബിന്‍റെ ചിരി

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  ഉറൂബിന്‍റെ ചിരി
  by നിത്യ പി. വിശ്വം

  വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 30

  ഏതൊരാളിലും മൗലികമായി നന്മയുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം
  നല്‍...

  Rs.35 Order Now

 • സാഹിത്യചരിത്രവിജ്ഞാനീയം: സാധ്യതകള്‍ നിലപാടുകള്‍

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  സാഹിത്യചരിത്രവിജ്ഞാനീയം: സാധ്യതകള്‍ നിലപാടുകള്‍
  by പി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍

  വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 29

  സാഹിത്യചരിത്രം കൃതികളുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും
  ക...

  Rs.30 Order Now

 • അലങ്കാരം: കാളിദാസകവിതയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഒരു സൗന്ദര്യവിചാരം

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  അലങ്കാരം: കാളിദാസകവിതയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഒരു സൗന്ദര്യവിചാരം
  by ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി

  വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 28

  കാവ്യഭാഷ പ്രാചീനമോ ആധുനികമോ
  ഉത്തരാധുനികമോ ആകട്ടെ,
  ...

  Rs.40 Order Now

 • പുതുവായന

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  പുതുവായന
  by സി. രാജേന്ദ്രന്‍


  അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇരുപത്താറു പുതുവായനകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പ്രബന്ധസമാഹാരം.

  കാര്‍ട്ടൂണിസ്...

  Rs.175 Order Now

 • കെടാത്ത സൂര്യന്‍

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  കെടാത്ത സൂര്യന്‍
  by (അക്കിത്തം കവിതാപഠനങ്ങള്‍)

  മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന്‍റെ
  തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടു കവിതകളുടെ
  ആസ്വാദനാത്മകപഠനങ്ങളാണ്
  ...

  Rs.150 Order Now

 • നവനിരൂപണം: സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  നവനിരൂപണം: സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും
  by ഡോ. വി. രാജീവ്‌

  നവസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ
  കേവലമായ വിവരണമെന്നതിലുപരി
  അവ സാഹിത്യകൃതികളില്‍ എപ്രകാരം
  ഉപയ...

  Rs.130 Order Now

 • സഞ്‌ജയന്‍: നിരൂപണത്തിലെ നവോത്ഥാനസ്വരം (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 26)

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  സഞ്‌ജയന്‍: നിരൂപണത്തിലെ നവോത്ഥാനസ്വരം (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 26)
  by ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രന്‍

  Rs.25 Order Now

 • മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍: കലയും കാലവും (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 24)

  സാഹിത്യവിമര്‍ശനം

  മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍: കലയും കാലവും (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 24)
  by എം.എന്‍. കാരശ്ശേരി


  Rs.25 Order Now