• വേദങ്ങളും പുരാണപാരമ്പര്യവും

  വൈദികസാഹിത്യപഠനം

  വേദങ്ങളും പുരാണപാരമ്പര്യവും
  by പ്രസാധനം: ഡോ. കെ.എ. രവീന്ദ്രന്‍

  (പ്രബന്ധങ്ങള്‍ സമാഹരണം: കടവല്ലൂര്‍ അന്യോന്യപരിഷത്ത്‌ വേദപുരാണഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങളുട

  Rs.180 Order Now

 • ആപസ്‌തംബധര്‍മ്മസൂത്രം - ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധര്‍മ്മം

  വൈദികസാഹിത്യപഠനം

  ആപസ്‌തംബധര്‍മ്മസൂത്രം - ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധര്‍മ്മം
  by വിവര്‍ത്തനം: പ്രൊഫ. എം. ബാലചന്ദ്രന്‍നായര്‍

  കൃഷ്‌ണയജുര്‍വേദത്തിന്റെ തൈത്തീരിയശാഖയില്‍പ്പെട്ട ആപസ്‌തംബകല്‌പസൂത്രത്തിലെ 28,29 പ്രശ്‌നങ

  Rs.70 Order Now

 • ശാസ്‌ത്രം, കല, വൈദികവാങ്‌മയം

  വൈദികസാഹിത്യപഠനം

  ശാസ്‌ത്രം, കല, വൈദികവാങ്‌മയം
  by പ്രസാധനം: ഡോ. കെ.എ. രവീന്ദ്രന്‍

  സമാഹരണം: കടവല്ലൂര്‍ അന്യോന്യപരിഷത്ത്‌ വാക്കും അര്‍ത്ഥവും ഋഗ്‌വേദമന്ത്രങ്ങളില്‍, വൈദികച

  Rs.100 Order Now

 • വേദങ്ങളും പുതുവായനകളും

  വൈദികസാഹിത്യപഠനം

  വേദങ്ങളും പുതുവായനകളും
  by എഡി. ഡോ. കെ.എ. രവീന്ദ്രന്‍

  സമാഹരണം: കടവല്ലൂര്‍ അന്യോന്യപരിഷത്ത്‌ വൈദികസാഹിത്യവും ആയോധനശാസ്‌ത്രവും, വേദങ്ങളും ഭാഷ

  Rs.90 Order Now

 • അഞ്ച്‌ ഉപനിഷത്തുകള്‍

  വൈദികസാഹിത്യപഠനം

  അഞ്ച്‌ ഉപനിഷത്തുകള്‍
  by പരിഭാഷ, വ്യാഖ്യാനം : മാധവന്‍ അയ്യപ്പത്ത്‌, കെ.കെ. യതീന്ദ്രന്‍, പി.പി.കെ. പൊതുവാള്‍

  മാണ്‌ഡൂക്യം, ഈശാവാസ്യം, കേനം, തൈത്തീരിയം, കഠം എന്നീ അഞ്ച്‌ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സമകാലീനപുനര്‍വ

  Rs.120 Order Now

 • അനാദി (ഭാഗം 1, വൈദികം 1)

  വൈദികസാഹിത്യപഠനം

  അനാദി (ഭാഗം 1, വൈദികം 1)
  by ഡോ. കെ.എ. രവീന്ദ്രന്‍

  തിരുനാവായ ബ്രഹ്മസ്വംമഠത്തിന്റെ ആനുകാലികമായിരുന്ന അനാദിയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വേദസംബന്ധിയായ പ

  Rs.450 Order Now