• ഭ്രമരഗീതം

  വിവര്‍ത്തനം

  ഭ്രമരഗീതം
  by വിവര്‍ത്തനം: വി.കെ. ഹരിഹരനുണ്ണിത്താന്‍

  സൂരദാസിന്റെ ഹിന്ദികാവ്യം മലയാളത്തിലെ കൃഷ്‌ണകഥാകാവ്യങ്ങളുടേതില്‍നിന്നും ഭിന്നമായ മാനങ്

  Rs.50 Order Now

 • കണ്ണുനീര്‍

  വിവര്‍ത്തനം

  കണ്ണുനീര്‍
  by വിവര്‍ത്തനം: വി.കെ. ഹരിഹരനുണ്ണിത്താന്‍

  ജയശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ ആന്‍സു എന്ന ഹിന്ദികാവ്യത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനം. പ്രസാദ്‌ സാഹിത്യത്തെ

  Rs.30 Order Now

 • ഹസ്‌തിനപുരം ദേഹാന്തരം

  വിവര്‍ത്തനം

  ഹസ്‌തിനപുരം ദേഹാന്തരം
  by വിവര്‍ത്തനം : കെ.എം. മാലതി

  രണ്ട്‌ ഹിന്ദി നാടകങ്ങള്‍. നന്ദകിശോര്‍ ആചാര്യ. പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിലേ

  Rs.50 Order Now

 • നാരായണീയം

  വിവര്‍ത്തനം

  നാരായണീയം
  by പരിഭാഷ: പി. ജയന്തന്‍ നമ്പൂതിരി

  വേദവ്യാസവിരചിതമായ ശ്രീമഹാഭാഗവതത്തിന്റെ സാരസര്‍വ്വസ്വം കടഞ്ഞെടുത്ത്‌ മേല്‍പുത്തൂര്‍ നാ

  Rs.125 Order Now

 • സ്വപ്‌നവാസവദത്തം (സംസ്‌കൃതനാടകം)

  വിവര്‍ത്തനം

  സ്വപ്‌നവാസവദത്തം (സംസ്‌കൃതനാടകം)
  by പരിഭാഷ : ചാത്തനാത്ത്‌ അച്യുതനുണ്ണി

  ബി.സി. 4-5 നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ജീവിച്ച പ്രഖ്യാതനായ സംസ്‌കൃതനാടകകൃത്തായിരുന്നു ഭാസന്‍ .

  Rs.20 Order Now

 • തിരുവാചകം മാണിക്കവാചകര്‍

  വിവര്‍ത്തനം

  തിരുവാചകം മാണിക്കവാചകര്‍
  by വിവര്‍ത്തനം: ഉള്ളൂര്‍ എം. പരമേശ്വരന്‍

  കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്‌, ഊഞ്ഞാല്‍പാട്ട്‌ മുതലായ പലതരം ലളിതഗാനരൂപങ്ങളിലൂടെ ശിവലീലകളെ വര്‍ണ

  Rs.170 Order Now