• മലയാളം: സ്വത്വവും വിനിമയവും

  ഭാഷാശാസ്ത്രം

  മലയാളം: സ്വത്വവും വിനിമയവും
  by പി.എം. ഗീരീഷ്‌

  ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരഭാഷയുടെ അധികാരഘടന, മാര്‍ക്‌സിയന്‍ഭാഷാശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി, ഹരി

  Rs.120 Order Now

 • പ്രാതിശാഖ്യപ്രവേശം (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി 11)

  ഭാഷാശാസ്ത്രം

  പ്രാതിശാഖ്യപ്രവേശം (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി 11)
  by വേണുഗോപാലപ്പണിക്കര്‍

  വേദാംഗങ്ങളായ ശിക്ഷയും വ്യാകരണവും
  സമ്മേളിച്ച്‌ വികസിച്ച പഠനശാഖയാണ്‌ പ്രാതിശാഖ്യം.
  പാശ്ചാ...

  Rs.25 Order Now