• മലയാളത്തിലെ രാമകഥാപഠനങ്ങൾ

  പലവക

  മലയാളത്തിലെ രാമകഥാപഠനങ്ങൾ
  by ഡോ. ബിജി ബാലകൃഷ്ണൻ

  രാമകഥപോലെ പ്രചാരവും പ്രശസ്തിയും കൈവരിച്ചതും ആഖ്യാനതലത്തിലെ വൈവിദ്യം കൊണ്ട് വൈചിത്ര്യ മാ...

  Rs.180 Order Now

 • വള്ളത്തോളി െന്റ അച്ഛനും മകളും (വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധവാലി-33)

  പലവക

  വള്ളത്തോളി െന്റ അച്ഛനും മകളും (വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധവാലി-33)
  by ഡോ .ടി.കെ. കാലമോൾ

  ...

  Rs.40 Order Now

 • ഓർമ്മയിലെ വൈലോപ്പിള്ളി

  പലവക

  ഓർമ്മയിലെ വൈലോപ്പിള്ളി
  by വൈലോപ്പിള്ളി സ്മാരകസമിതി

  ...

  Rs.100 Order Now

 • വാക്യപദീയം - ഭർതൃഹരി

  പലവക

  വാക്യപദീയം - ഭർതൃഹരി
  by വി.കെ. ഹരിഹരനുണ്ണിത്താൻ

  ...

  Rs.170 Order Now

 • ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും

  പലവക

  ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും
  by ഡോ. കെ .എസ് . മിഥുൻ

  ...

  Rs.300 Order Now

 • മലയാളവ്യാകരണസമീക്ഷ

  പലവക

  മലയാളവ്യാകരണസമീക്ഷ
  by കെ .എം .പ്രഭാകരവാരിയർ

  ...

  Rs.120 Order Now

 • ശകുന്തളോപാഖ്യാനം

  പലവക

  ശകുന്തളോപാഖ്യാനം
  by മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ.കെ.യതീന്ദ്രൻ

  ...

  Rs.75 Order Now

 • ഗാന്ധിക്കൂത്ത് (തോല്പാവക്കൂത്ത്)

  പലവക

  ഗാന്ധിക്കൂത്ത് (തോല്പാവക്കൂത്ത്)
  by നന്ദൻ

  ...

  Rs.40 Order Now

 • വാക്ക് വാഴ് വ് പൊരു ള് (ലേഖനം)

  പലവക

  വാക്ക് വാഴ് വ് പൊരു ള് (ലേഖനം)
  by പി.എം. നാരായണൻ

  ...

  Rs.250 Order Now

 • കൈക്കൊട്ടിക്കളി ഒരു പഠനം

  പലവക

  കൈക്കൊട്ടിക്കളി ഒരു പഠനം
  by പ്രൊഫ. കെ.എന്‍. ഓമന

  കേരളത്തില്‍ അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു അര്‍ദ്ധശാസ്ത്രീയകലയാണ് തിരുവാതിരക...

  Rs.200 Order Now